Disclaimer & privacy

Haal het beste uit jezelf

BELANGRIJKE DISCLAIMER

Ik verklaar: (Norma Roos) geen geregistreerd diëtist of voedingsspecialist is. Alle advies is gebaseerd op personal coach Norma Roos haar eigen ervaringen en is geen vervanging van adviezen afkomstig van artsen. Vraag eerst een consult aan bij uw huisarts, alvorens u begint met enige trainings- of voedingsprogramma’s.

U verklaart hierbij het volgende:

dat u(klant) volledig begrijpt dat u(klant) zich kan blesseren, als gevolg van deelname aan een bodybuilding en fitnessprogramma, en hierbij laat Norma Roos van iedere aansprakelijkheid nu of in de toekomst voor enig letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot hartaanvallen, dood, spierspanningen, verrekken of scheuren, breuken, gespleten schenen, warmte uitputting, knie / onderrug / verwondingen aan de voeten en andere ziekte, pijn of letsel veroorzaakt echter tijdens of na mijn deelname aan een bodybuilding en of fitnessprogramma

 Disclaimer & Privacy

Algemeen

Ondanks de constante zorg en aandacht die  HealthwithNorma aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  HealthwithNorma verleent hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door HealthwithNorma, Versio en derden zijn verkregen evt. met bronvermelding.

 

Auteursrecht

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  HealthwithNorma.  HealthwithNorma kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Intellectuele eigendomsrechten

HealthwithNorma behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Tenzij anders vermeld.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 

Aansprakelijkheid

HealthwithNorma sluit alle en elke vorm van aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

 

Betrouwbaarheid

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

 

Privacy statement

Met dit privacy statement wijzen we u tevens op uw rechten. Om deel te kunnen nemen aan coachings, workshops, webinars, seminars of retraites dient u diverse persoonsgegevens aan HealthwithNorma te verstrekken. Door middel van dit privacy statement maakt HealthwithNorma  inzichtelijk welke gegevens er worden verzameld, waarom deze gegevens worden verzameld en wat HealthwithNorma met deze gegevens doet. Daarnaast willen we u met dit privacy statement wijzen op uw rechten.

Privacybeleid

Het Privacybeleid van HealthwithNorma is van toepassing op alle diensten die door HealthwithNorma worden aangeboden. Om gebruik te kunnen maken van de diensten hebben wij verschillende persoonsgegevens van u nodig. De verschillende gegevens gebruiken wij voor diverse doeleinden.

Toestemming

Als u diensten van HealthwithNorma gebruikt, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

Allereerst zal hieronder worden ingegaan op de gegevens die worden verzameld. Vervolgens zal het gebruik van de gegevens door HealthwithNorma worden behandeld.

 

Welke gegevens worden verzameld en op welke wijze

De persoonlijke gegevens die u op de site en aanmeldformulier invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie of aanmelding (aanvraag informatie en/of workshops en/of publicaties) heeft gegeven, worden gebruikt. (Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de dienstverlening:

– Geslacht

– Voor- en Achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Coachvraag en coachdoelen ( in dossier uitgewerkt )

– Medische, Psychische achtergrond ( in dossier uitgewerkt)

– Alcohol-, drugs, medicijngebruik 

– Motivatie betreft deelname aan een service van HealthwithNorma

Daarnaast gebruikt HealthwithNorma de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden, uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door HealthwithNorma gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken (Google Analytics). De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.

Op welke wijze gebruikt HealthwithNorma de gegevens

 1. HealthwithNorma gebruikt de persoonsgegevens die worden verzameld om haar diensten te kunnen leveren, verbeteren, uit te bereiden, beveiligen en voor promotionele doeleinden. 
 2. HealthwithNorma gebruikt uw e-mailadres, met uw expliciete toestemming, om u op de hoogte te houden van haar diensten en events. 
 3. HealthwithNorma gebruikt uw gegevens om u te kunnen ondersteunen wanneer zich problemen voordoen. 
 4. HealthwithNorma gebruikt uw gegevens voor haar debiteurenadministratie en zal indien dit vanwege een betaalachterstand noodzakelijk wordt geacht, deze gegevens aan een derde verstrekken voor incassomaatregelen. 
 5. HealthwithNorma gebruikt de gegevens die worden verzameld uit cookies en andere technologieën, om het gebruik bij te houden en de totale kwaliteit van de diensten te verbeteren. 
 6. HealthwithNorma gebruikt uw gegevens voor beveiliging, fraudepreventie en onderzoek. Deze gegevens worden door HealthwithNorma gebruikt wanneer dit nodig is uit veiligheidsoverwegingen of voor onderzoek naar mogelijke fraude of andere overtredingen en/of pogingen om participanten schade te berokkenen.
 7. HealthwithNorma vraagt uw toestemming voordat HealthwithNorma gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze Privacystatement worden beschreven.

Delen van gegevens door de gebruiker 

Tijdens het gebruik van sommige diensten van HealthwithNorma, zoals recensies, kunnen (bepaalde) gegevens met anderen worden gedeeld. HealthwithNorma wijst u erop dat wanneer u gegevens openbaar deelt, HealthwithNorma geen invloed heeft op de wijze waarop andere members met uw gegevens omgaan.

 

Gegevens die HealthwithNorma deelt 

In principe deelt HealthwithNorma uw persoonlijke gegevens niet met derde, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 1. Voor externe verwerking en of advieswinning: HealthwithNorma levert persoonlijke gegevens aan een arts of andere vertrouwde bedrijven of individuen, zodat deze derden deze gegevens voor HealthwithNorma kunnen verwerken, op basis van instructies van HealthwithNorma, in overeenstemming met het Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
 2. Incassomaatregelen: Voor het treffen van incassomaatregelen door derden in het geval van een betaalachterstand van een participant. 
 3. Om juridische redenen: HealthwithNorma deelt uw persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten HealthwithNorma  als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:
 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties;
 • Fraude en technische – of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en
 • De rechten, eigendom of veiligheid van HealthwithNorma haar participanten of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Indien HealthwithNorma zou gaan fuseren, wordt overgenomen en/of haar activa verkoopt dan zal HealthwithNorma de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waarborgen, zal zij u op de hoogte stellen voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen en/of onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Uw rechten 

U heeft te allen tijde het recht om de door HealthwithNorma verwerkte persoonsgegevens op te vragen en in te zien en HealthwithNorma te verzoeken deze gegevens aan te passen dan wel geheel te verwijderen. Daarnaast kunt u HealthwithNorma verzoeken om aan alle derden waaraan HealthwithNorma de persoonsgegevens heeft verstrekt door te geven dat u heeft verzocht de persoonsgegevens te verwijderen.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van diens persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. HealthwithNorma zal in dat geval de persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken.

U kunt HealthwithNorma verzoeken om haar persoonsgegevens in een standaardformaat over te dragen aan de participant (recht van dataportabiliteit).

Beveiliging van uw gegevens 

HealthwithNorma gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en heeft beveiligingsmaatregelen getroffen.. HealthwithNorma beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens tot alle personen die voor HealthwithNorma zijn ingeschakeld die deze persoonsgegevens nodig hebben om de diensten van HealthwithNorma te kunnen leveren. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over het privacybeleid van HealthwithNorma of van mening bent dat uw rechten zijn geschonden dan verzoekt HealthwithNorma u een formele schriftelijke klacht per e-mail naar in te dienen. HealthwithNorma zal contact met u opnemen en een onderzoek starten.

Aanpassen privacybeleid

Het privacybeleid van HealthwithNorma kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen van het privacybeleid zullen middels de website of langs andere weg aan u bekend worden gemaakt, zodat u de kans heeft om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. De gegevens die zijn gekoppeld aan het coachovereenkomst, worden bewaard tot uw lidmaatschap wordt beëindigd, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft. Zodra HealthwithNorma bepaalde gegevens niet langer nodig heeft voor het aanbieden van haar diensten worden deze gegevens verwijderd.

 

Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw account verwijderen of lidmaatschap opzeggen. Als u de diensten van HealthwithNorma blijft gebruiken ná de kennisgeving over de wijzigingen in het privacybeleid dan stemt u in met het nieuwe privacybeleid. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van HealhwithNorma

 

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u ons mailen op info@healthwithnorma.nl