Algemene voorwaarden

Haal het beste uit jezelf

Algemene voorwaarden voor life,- en personal coaching

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Health Life Coaching: Health Life Coach Norma Roos, verricht diensten in het kader van een individuele opdracht. Opdrachtgever: hieronder wordt verstaan de partij die een opdracht tot het verrichten van bepaalde diensten aan Health Life Coach Norma Roos heeft gegeven. De opdracht: de diensten die door Health Life Coach Norma Roos geleverd zullen worden naar aanleiding van een individuele opdracht.

Artikel 2 Gedragsregels Life Coach Norma Roos houdt zich aan de professionele gedragsregels.

Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Health Life Coaching en alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Voor wat betreft de ongeldige bepaling word Health Life Coaching Norma Roos en opdrachtgever geacht datgene te zijn overeengekomen dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 1. De opdracht komt tot stand door bevestiging door Health Life Coach Norma Roos van de aanvaarding van opdrachtgever van een door Health Life Coach Norma Roos gedane prijsopgave. 2. Wijzigingen in de opdracht, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn slechts geldig indien schriftelijk door Health Life Coach Norma Roos bevestigd.

Artikel 5 Tarieven en kosten 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, bijvoorbeeld in de vorm van een aanneemsom, wordt het honorarium van Health Life Coach Norma Roos vastgesteld aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het geldende uurtarief. Onder het geldende uurtarief wordt in deze voorwaarden verstaan het tussen partijen afgesproken uurtarief en bij gebreke van een concrete afspraak daaromtrent het standaard uurtarief dat door Health Life Coach Norma Roos wordt gehanteerd. 2. De door Norma Roos gehanteerde tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen zijn exclusief BTW.

Artikel 6 Betaling 1. Health Life Coach Norma Roos is te allen tijde gerechtigd betaling vooruit te verlangen. 2. In ieder geval dient betaling plaats te vinden nadat de bevestiging is aanvaard op een door Health Life Coach Norma Roos aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal hij vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn. 4. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, vervolgens ter voldoening van de opengevallen rente en daarna ter voldoening van de hoofdsom. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten, verbandhoudend met de incasso van enige vordering op de opdrachtgever komen voor zijn rekening, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten geacht worden tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag.

Artikel 7 Opzegging van de opdracht 1. Indien de opdracht voor aanvang van de werkzaamheden wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Health Life Coach Norma recht op betaling van 25% van de aanneemsom, of van 25% van de som van het verwachte aantal te besteden uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief. 2. Indien de opdracht na aanvang van de werkzaamheden wordt opgezegd, heeft Life Coach Norma Roos recht op betaling voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Dit betekent als een aanneemsom was afgesproken, dat een deel van de aanneemsom verschuldigd is naar rato van de verrichte werkzaamheden ten opzichte van de werkzaamheden die nodig waren ter voltooiing van de opdracht, dan wel betekent dit, als een urenvergoeding was afgesproken, dat het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief in rekening wordt gebracht. Bij tussentijdse opzegging door opdrachtgever dient tevens 25% voldaan te worden van de aldus naar rato niet verschuldigde aanneemsom of van de uren die nog gewerkt hadden moeten worden ter voltooiing van de opdracht vermenigvuldigd met het geldende uurtarief. 3. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Health Life Coach Norma Roos om bij een voortijdige of tussentijdse opzegging de werkelijk geleden schade te verhalen op de opdrachtgever. 4. Health Life Coach Norma Roos kan, zonder verplicht te zijn tot vergoeding van enige schade, de overeenkomst opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. In het geval ten aanzien van opdrachtgever het faillissement is aangevraagd, dan wel een surséance van betaling geldt, of indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, heeft Health Life Coach Norma Roos het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. Ook in dat geval gelden de betalingsverplichtingen voor opdrachtgever als in het tweede lid van dit artikel is bepaald.

Artikel 8 Annulering 1. Annulering door Opdrachtgever dient 24 tot 48 uur van te voren. Wijzigen of opzeggen van een maandabonnement dient voor de 24ste van de maand te gebeuren. Wanneer het factuur al is opgemaakt, bent u het openstaande bedrag verschuldigd aan Health Life Coach Norma Roos.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding 1. Health Life Coach Norma Roos is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 2. Health Life Coach Norma Roos is bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigd instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht.

Artikel 10 Overmacht 1. Indien Health Life Coach Norma Roos door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden. 2. Wanneer door overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan ziekte of ongeval van degene die de opdracht zou uitvoeren en extreme weersomstandigheden, de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, geldt dit als tijdelijke overmacht. De overeenkomst kan op basis hiervan niet worden beëindigd en Health Life Coach Norma Roos is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade. 3. In het geval van overmacht heeft Health Life Coach Norma Roos nog gedurende twee maanden de mogelijkheid tot nakoming. Artikel 13 Aansprakelijkheid 1. Health Life Coach Norma Roos is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Health Life Coach Norma Roos, tenzij Health Life Coach Norma Roos kan aantonen dat de fout onder betreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening niet voorkomen of vermeden had kunnen worden. 2. Health Life Coach Norma Roos is in geen geval aansprakelijk voor: a schade die het gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens; b indirecte schade, zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade welke de opdrachtgever al dan niet rechtstreeks of op enigerlei wijze verband houdend met de overeenkomst zal lijden; c schade die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken en/of personen en/ of dieren; d schade van derden op grond van inbreuk op aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten; e schade van de opdrachtgever in de vorm van verlies van elektronische gegevens en informatie; f schade ontstaan door handelen of nalaten van de opdrachtgever of derden in strijd met door Health Life Coach Norma Roos verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst. 3. In geval Health Life Coach Norma Roos toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. 4. De uit deze voorwaarden voorvloeiende beperking en/ of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook jegens Health Life Coach Norma Roos.

Artikel 11 Vrijwaring 1. Opdrachtgever vrijwaart Health Life Coach Norma Roos tegen de aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, tot vergoeding van schade.

Artikel 12 Toepasselijk recht, geschillen 1. Op elke met Health Life Coach Norma Roos gesloten overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 2. Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg tussen partijen worden opgelost. Wanneer een oplossing langs minnelijke weg niet mogelijk is, zal de daartoe meest gerede partij het geschil voorleggen de bevoegde rechter, tenzij partijen anders (bijvoorbeeld mediation) afspreken.

Artikel 13 Geen aansprakelijkheid 1. Wanneer je een 1 op 1 personal training niet kan bijwonen dan graag 24 uur vooraf laten weten, wanneer dit mogelijk is ben ik genoodzaakt het trainingsuur te berekenen